Hack the Kioptrix Level-1.2 (Boot2Root Challenge)

Trong bài tiếp theo ta sẽ thử pentest một tình huống khác của Kioptrix là CTF challenge Kioptrix: Level1.2 (#3) ,một thử thách boot2root khác. Có 2 hướng tấn công cho bài tập này. Link download https://download.vulnhub.com/kioptrix/KVM3.rar Penetrating Methodologies (Phương pháp 1) Network Scanning (Nmap, netdiscover) Khảo sát HTTP service port (80) SQLMAP Scanning Trích […]