Hack The Kioptrix Level-1.1 (Boot2Root Challenge)

Ta đã thực hành hack Kioptrix 1 qua lỗi của dịch vụ samba, giờ hãy nâng cao hơn chút với Level 1.1 Tải image ở đây và chạy trong VM. Bắt đầu ! Chạy lab với Kali Linux 2019.1 Trong bài 1 ta đã dùng netdiscover, bài thi OSCP là bài thi hack bằng Kali […]