Hack Kioptrix Level 1(Draf)

Tài liệu dùng cho giảng dạy, chưa có voice … , bản chính thức và đầy đủ bài giảng trong khóa học OSCP VN [PWK]