Bài Hướng Dẫn Hack Kioptrix 1.1 của Course OSCP INE

Đây là bài giảng của chương trình OSCP INE về cách khai thác Kioptrix Level 1.1, trong course này tập trung vào các CTF BTRSys 2.1 / DroopyCTF và SickOS 1.2 do các lab của OSCP tương ứng với những bài này Còn chương trình OSCP VN sẽ thừa kế cả hai khung nội dung […]