Data Exfiltration using PowerShell Empire

In our previous post, we had already discussed “Command and Control with DropboxC2”  But we are going to demonstrate Data Exfiltration by using PowerShell Empire where we will extract the unauthorized data inside our Dropbox account. Here you will learn how an intruder can exfiltrate data over cloud storage. What is Data Exfiltration Data exfiltration […]

OSFClone – Open Source Utility To Create And Clone Forensic Disk Images

OSFClone là một công cụ miễn phí và có khả năng tự khởi động cho phép bạn tạo hoặc sao chép chính xác hình ảnh đĩa theo định dạng thô một cách nhanh chóng và độc lập với hệ điều hành. Ngoài hình ảnh đĩa thô, OSFClone cũng hỗ trợ các ổ đĩa hình ảnh […]