[CEH/OSCP/ECSA/GPEN] {LPTmaster} Ref

Tổng hợp các câu lệnh thường dùng trong pentest và ehacking. Trong phiên bản mới chúng tôi sẽ biên soạn lại cho “gần gũi” và dễ sử dụng hơn.

Comments