Nhập Môn ChatGPT

Akademy ChatGPT

Đây là khóa học Nhập Môn ChatGPT được sưu tầm từ gợi ý của chính ChatGPT, tìm trên facebook và tải qua Telegram ! Các bạn có thể đăng kí học từ chính tác giả trên Udemy để có thể nhận được hỗ trợ, hỏi đáp và ủng hộ người sáng tạo.

Khóa học nâng cao Làm Chủ ChatGPT

1. Introduction.mp4
2. Signing Up for a FREE ChatGPT Account.mp4
3. ChatGPT User Interface Tour.mp4

4. Joining the OpenAI Discord.mp4
5. Biographical Introduction – Using ChatGPT to Learn More About People.mp4
6. Exploring a Surname Using ChatGPT.mp4
7. Exploring Tribes and Ethnic Groups in Populations Using ChatGPT.mp4
8. Gathering Biographical Information on Famous People Using ChatGPT.mp4


9. Exploring Geographical Information Using ChatGPT.mp4
10. Can You Pull Up Images Using ChatGPT.mp4
11. Exploring a Region and Gathering More Details Using ChatGPT.mp4
12. Using ChatGPT to Write an Article for You.mp4


13 deforestation.pdf
14. Introduction to Exploring Things with ChatGPT.mp4
15. Exploring the Catalogue of Life with ChatGPT.mp4
16. Discovering Songs and Artists Using ChatGPT.mp4
17. Using ChatGPT to Write a Country Song.mp4
18 countrysong.pdf


19. Using ChatGPT to Write a Short Story.mp4
20 shortstory.pdf


21. Using ChatGPT to Write Haikus.mp4
22. Rewriting Breaking Bad as a Broadway Musical with ChatGPT.mp4
23 BreakingBad.pdf
24. Telling a Story from Mona Lisa_s Perspective Using ChatGPT.mp4
25. MonaLisa.pdf
26. Creating Character Biography and Generating Fictional Plot Points Using ChatGPT.mp4

Khóa học nâng cao Làm Chủ ChatGPT

Comments