[OSCP] Hành Trang Cho Pentester

Thông báo Chiêu sinh khóa học Pre OSCP  2020 /2021 OSCP VIETNAM hay Pre.OSCP là khóa học và luyện thi OSCP do SECURITY365 thực hiện. Là tổ chức đã triển khai thành công nhiều chương trình về eHacking và Pentest cũng như luyện thi chứng chỉ quốc tế về An Ninh Mạng, An Toàn Thông […]

Awk Regular Expression Commands and Examples

Syntax Regular expression for awk can be used with the following syntax. awk ‘/REGULAR_EXPRESSION/’ REGULAR_EXPRESSION is the regular expression we want to run . The regular expression is surrounded with / and / Example Data We will use follow file named data.txt for example scripts. ismail 33 male                                                                                                        ahmet 5 male elif 8 female                                                                                                          Any Single […]

Introduction to Linux Grep Command With Examples

grep is a tool for filtering text in Linux systems. We can get specific text or look for a pattern. grep is a tool used daily operation by Linux administrators. We will look simple usage types in this tutorial. Grep can be used to find a word inside a folder. Grep name came from g/re/p . […]

How To Use Regular Expression – Regex In Bash Linux?

Linux bash provides a lot of commands and features for Regular Expressions or regex. grep , expr , sed and awk  are some of them. Bash also have =~ operator which is named as RE-match  operator. In this tutorial we will look =~  operator and use cases. More information about regex command cna be found in the following tutorials. […]

Hướng Dẫn : Xây Dựng Pentest Lab với Commando VM & Metasploitable 3

Các bạn chạy vlab Metasploitable 3 bị lỗi không nhận card hay không netdiscover được xem kỹ bài này : Đây là minh họa chạy Lab Commando VM (Windows 10 Pro) và Metasploitable 3 (Win 2008 R2) … Chất lượng video sao thấp quá, nên tôi reup trên Vimeo và post tại https://vimeo.com/333053613/71f12bd374 Chạy Pentest […]

Hack the Kioptrix 5 (CTF Challenge)

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thâm nhập Kioptrix 5, phiên bản cuối cùng trong seri khá thú vị của Kioptrix, một bài tập hay đến nỗi mà OSCP Exam Lab đưa vào trong bài test của mình Link download https://www.vulnhub.com/entry/kioptrix-2014-5,62/ Network Scanning (Nmap, netdiscover) Dò xét các công HTTP service […]

Hack KIOPTRIX Level 2 _Beta

Lưu ý : Video không có trình bày do instructro làm lướt nhằm phục vụ cho việc thu âm bài giảng hoặc làm demo cho buổi Live. Tuy nhiên với các text guide và thao tác step by step cũng very dễ hiểu. Lưu ý : Do mấy cái lab Kioptrix này nó hơi khó […]

Cài đặt Kioptrix Level 1 cho Lab OSCP

Kioptrix các level hay bị lỗi không nhận được IP phải xử lý thế nào ?Có lẽ đây là lỗi hay gặp nên các tác giả viết writeup hay nhắc nhỡ chúng ta remove và add lại card mạng hoặc add thêm card mạng để xử lý vấn đề https://vimeo.com/320143016/fca99b63b0