Tập Leo Núi Với LIN.SECURITY: 1

Bài Tập Nặng Dành Cho Lớp CEH v10 Leo Núi ! lin.security_v1.0.ova (Size: 1.6 GB) Download: https://in.security/downloads/lin.security_v1.0.ova Download (Mirror): https://download.vulnhub.com/linsecurity/lin.security_v1.0.ova Download (Torrent): https://download.vulnhub.com/linsecurity/lin.security_v1.0.ova.torrent   ( Magnet) Dịch sơ : Tại in.security, chúng tôi muốn phát triển một máy ảo Linux dựa trên phiên bản Ubuntu (18.04 LTS), nhưng có một số lỗ hổng cho phép người dùng nâng cấp để lấy quyền […]