PENTEST + Lab : Sử dụng Metasploit Tấn Công Máy Chủ Metasploitable 2 với Top 10 Attack Vector

Mô hình lab PENTEST + theo Study Guide bao gồm attacker là Kali Linux và victim chạy Linux Metasploitable 2 và Windows Metasploitable 3 .

Thay đổi cấu hình thích hợp để test các tình huống pivot attack, post exploit.

Nhưng trước tiên , các bạn cần nắm vững một số hướng tấn công vào Metasplotiable 2 như sau đây :

1 Exploiting the distcc daemon Hacking with Metasploit

2 SET Malicious Weblink to Sniff Victim’s Keystrokes Hacking with Metasploit

3 Metasploit Exploiting Samba CVE 2007 2447 Remote Command Injection Hacking with Metasploit

4 Exploiting a Mis Configured NFS Share Hacking with Metasploit

6 Scan Metasploitable wish Nessus Hacking with Metasploit

7 Exploiting UnrealIRCD Hacking with Metasploit

8 Exploiting VSFTPD 2 3 4 Hacking with Metasploit

9 Exploiting the Grub Menu to Gain the Root Password Hacking with Metasploit

10 Exploiting Samba, Obtain Hashes, John the Ripper Hacking with Metasploit

Comments