wirespy v0.6 : Automate Man In The Middle Attacks over WiFi

Wirespy – Công cụ tấn công Man In The Middle trên mạng WiFi tự động.

Wirespy cho phép kẻ tấn công thiết lập các honeypots nhanh chóng để thực hiện MITMA. Chức năng giám sát và ghi nhật ký được thực hiện để lưu giữ hồ sơ của nạn nhân trong truyền thông không dây.Các công cụ khác có thể được sử dụng cùng với Wirespy để tiếp tục tấn công nâng cao.

Có 2 kiểu tấn công được hỗ trợ là :

  • Evil twin: Ép victims tự động kết nối đến honeypot bằng cách giả mạo một “trusted” hotspot (nó sẽ clone một access point đang tồn tại và tiến hành de-authenticate người dùng sau đó tự động kết nối đến spoofed honeypot giả mạo mà người dùng không hay biết).
  • Honeypot: Cách thứ 2 là thiết lập một rogue hotspot cơ bản và chờ cho nạn nhân dính bẫy (kết nối vào).

Đặc điểm của WireSPY

  • Capture traffic của nạn nhân.
  • Giả mạo MAC address.
  • Set-up honeypot và tiến hành tấn công evil twin.
  • Hiển thị danh sách access point.

Download

Chạy trên Kali Linux

git clone https://github.com/AresS31/wirespy.git

Hướng dẫn sử dụng

$ chmod +x wirespy.sh
$ sudo ./wirespy.sh
wirespy

Demo

Copyright (C) 2015 Alexandre Teyar |Source: https://github.com/AresS31/

Comments