Evil Portals WiFi Pineapple

Trong bài demo này các bạn sẽ thấy độ nguy hiểm của thiết bị hack Wifi Pineapple với Evil Portal, bài demo được trình bày bởi thành viên Ngo Tri của CEH VIETNAM. Bộ thiết bị hack wifi này hoạt động càng hiệu quả khi được kết hợp với smartphone và đặc biệt là Kali Linux.

Lưu ý : Không thực hành trong môi trường công cộng. Bài minh họa cho việc huấn luyện và đào tạo!

Comments