Cài đặt Kioptrix Level 1 cho Lab OSCP

Kioptrix các level hay bị lỗi không nhận được IP phải xử lý thế nào ?Có lẽ đây là lỗi hay gặp nên các tác giả viết writeup hay nhắc nhỡ chúng ta remove và add lại card mạng hoặc add thêm card mạng để xử lý vấn đề https://vimeo.com/320143016/fca99b63b0

Comments