GoBuster – Directory/File & DNS Busting Tool

GoBuster là một công cụ dựa trên cơ chế brute-force các URI (thư mục và tệp) trong các trang web và tên miền phụ DNS (có hỗ trợ ký tự đại diện) Có nhiều tùy chọn để sử dụng GoBuster như sau : Các bạn có thể tải GoBuster tại đây : gobuster-v2.0.1.zip