PreOSCP //PEN-2021//

Khóa Học PreOSCP //PEN-2021//

OSCP có lẽ là một trong những chứng chỉ “khét” nhất hiện nay trong thế giới bảo mật, tại Việt Nam và cả trên thế giới. Măc dù, xét về một số phương diện thì các chứng chỉ như GPEN, LPTmaster hay CPENT vẫn được công nhận rộng rãi hơn do đạt được các tiêu chí đề ra của các tổ chức định chuẩn như ANSI hay là các chứng chỉ đầu vào của Bô Quốc Phòng Mỹ, NSA …

Hướng Dẫn Đăng Kí Học