The Hacker Movie : Mr Robot 1.6

Các tình huống exploit, pentest hay hacking trong bộ phim này sử dụng tool của bộ Hacker OS Kali Linux

Comments