Comptia SECURITY+

Khóa Học Comptia Security+

Comptia Security+ là một trong 5 chứng chỉ bảo mật danh giá hiện nay, đó là MCSE, Comptia SECURITY+, CEH và CISSP. Trong đó, chứng chỉ CISSP được xếp hạng cao nhất. Hoàn tất khóa học các học viên sẽ làm các bài kiểm tra cuối khóa và nhận chứng chỉ hoàn tất khóa học Security+ của Security365.
Comptia Security+ Bao Gồm 5 Chủ Đề Sau:

Domain 1: Các khái niệm chung về bảo mật (General Security Concepts)
Trong phần này các bạn cần nắm vững các khái niệm về cơ chế kiểm sóat truy cập như RBAC,
MAC, nhận dạng các dạng tấn công thông dụng như DDOS, Sniifer hay xác định những dịch vụ
nào là cần thiết hay không cần thiết cho một hệ thống máy tính.


Domain 2: Bảo Mật đường Truyền – An Tòan Truyền Thông (Comunication Security)
Phần 2 tập trung về các khía cạnh bảo mật thông tin trong quá trình truyền như an tòan thông
tin cho thư điện tử, hay quá trình truy cập từ xa, quá trình truyền và nhận file…


Domain 3An Tòan Thông Tin Cho Hệ Thống Mạng – Bảo Mật Hệ Thống
Phần 3 tập trung vào các kỹ thuật bảo mật hệ thống như các kỹ năng dò tìm và phát hiện xâm
nhập, nâng cao độ an tòan cho các máy chủ và dịch vụ ..


Domain 4 : Cơ Bản Về Mã Hóa
Phần này trình bày những khái niệm cơ bản về mã hóa đối xứng/ bất đối xứng, công nghệ PKI
hay các thuật tóan mã hóa thông dụng như DES, 3DES…


Domain 5: An Tòan Thông Tin Cho Tổ Chức
Đây là phần cuối cùng của hệ thống Comptia Security +, các bạn cần nắm vững những kiến thức
về an tòan thông tin ở mức vật lý, các cơ chế sao lưu và phục hồi phòng khi diễn ra tình trạng
mất mát thông tin, quản lý quyền hay đánh giá các mức độ thiệt hại khi có sự cố.
Một số trung tâm thường đào tạo theo các tài liệu chính thức về Security+ như của Syngress hay
Sybex thường bám theo 5 chủ đề này để trình bày nên nội dung mang nặng tính lý thuyết, giáo
điều thiếu tính thực tiễn làm cho các học viên khó hiểu, khó nhớ. Vi vậy Security365 sử dụng
giáo án được biên sọan bởi ElemenK về Security+, đây là một giáo trình rất hay và phong phú vì
không những nêu rõ và giải quyết những yêu cầu của 5 module mà còn minh họa một cách khóa
học những kiến thức trên qua các bài Lab hay những ứng dụng cụ thể.