Kali Linux 2019 Tool Listing

Danh sách các công cụ Hacking & Pentest trong Kali Linux 2019. Hiện nay, Kali Linux đã ra phiên bản mới nhất là 2019.1a với nhiều sự bổ sung và thay đổi, để nắm vững các công cụ chính của Kali Linux các bạn nên tham gia các chương trình đào tạo để rút ngắn thời gian nghiên cứu. Ngoài ra, chúng ta nên ghi nhớ danh sách các công cụ được chia thành các hạng mục khác nhau như Thu thập thông tin, Scanning, Exploit, Truy tìm chứng cứ số, Hackwifi … như bên dưới đây.

Kali Linux Tools Listing

Information Gathering


Vulnerability Analysis

Exploitation Tools

Wireless Attacks

Forensics Tools

Web Applications

Stress Testing

Sniffing & Spoofing

Password Attacks

Maintaining Access

Hardware Hacking

Comments