Memcrashed-DDoS-Exploit

Memcrashed-DDoS-Exploit – Công cụ tấn công DDoS để gửi gói tin UDP giả mạo đến các máy chủ Memcached dễ bị tổn thương  sử dụng API Shodan