Firefox Tunnel – Sử Dụng Firefox Để Tạo Tunnel Đến Remote Target

Cách sử dụng firefox để thực hiện một đường hầm để truyền thông từ xa. Đối với I / O của payload sử dụng cookie.sqlite và html với javascript để tự động gửi, trình duyệt sẽ chạy trong chế độ ẩn.
Xem chi tiết:
firefox_tunnel_paper.pdf
Thực hành theo PoC:
Beamer_Keynote_looking_style.pdf
Demo:

Xem thêm: https://medium.com/code-fighters/firefox-tunnel-to-bypass-any-firewall-bc6f8b432980