CHFI v9 + Data Leak Case (Q21)

Data Leak Case là một case study tuyệt vời dành cho những ai đang học về Digital Forensic, đặc biệt là CHFI v9. Khóa học CHFI v9 EC-Council Việc học quan trọng nhất là thực hành, làm nhiều sẽ thành kỹ năng. Các môn về ehacking, pentest … khi thực hành rất thuận tiện và […]

Data Exfiltration using PowerShell Empire

In our previous post, we had already discussed “Command and Control with DropboxC2”  But we are going to demonstrate Data Exfiltration by using PowerShell Empire where we will extract the unauthorized data inside our Dropbox account. Here you will learn how an intruder can exfiltrate data over cloud storage. What is Data Exfiltration Data exfiltration […]