TryHackMe PENTEST + Learning Path – Room 1 : Tutorial

Đây là room đầu tiên của seri PENTEST +, nếu hoàn thành 18 room này các bạn sẽ được cấp cert của TRYHACKME về PENTEST +

Và đây cũng là phần 3 của chương trình học PENTEST + tại AKADEMY, chương trình onlien hàng tuần với Phần 1 là lý thuyết về pentest theo Pentest + Study Guide (501 trang) , thực hành trên iLab PT0-001 (trong 90 ngày) và Phần 2 là Offline Lab trên máy (làm theo pentest guide), Phần 3 là TryHackMe PENTEST + Learning Path. Mặc dù chia làm 3 phần nhưng trong quá trình học có thể diễn ra song song chứ không nhất thiết phải theo trình tự 1,2,3. Vấn đề là phải làm theo đúng methodology của pentest hay quy trình cua cyber kill chaine khi thực hành.

Hãy đăng kí kênh để cập nhật bài học nhanh chóng.

Comments